19เมษายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
อ.ชี่ ภัจสณา งามทิพากร และคณาจารย์เครือข่ายศูนย์การเรียน ร่วมหารือกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ที่ให้การศึกษาในด้านพัฒนาศักยภาพความพร้อมทางการศึกษา ทั้งการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนพิการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom cloud meeting เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา