เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ “เครือข่ายศูนย์การเรียน” พร้อมทั้งร่วมหารือเรื่อง “แนวทางจัดการการศึกษาศูนย์การเรียน” ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทิต เติมผลบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนซีวายเอฟ พร้อมด้วย นางสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น, นางสาวภัสจณา งามทิพากร ผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียน เอช พาร์ค, นางสาวจิลล์ พรมดี ผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย, นายวัชรทัต ศรีเรือนสหนาวิน ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเดวิดซ์ คอลลินส์ คริสเตน และนายชวดล ชัยวรวัช ผู้จัดการศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก อุปถัมภ์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือการยกระดับการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจัดการประชุมโดยกลุ่มพัฒนาระบบงานการศึกษาและฝึกวิชาชีพ กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม 6 – 10 ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร