วันที่ 13 กันยายน 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2566 ผู้เรียนโครงการCAN โดยมี อ.จิลล์ พรมดี และ ครูหม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ เป็นกรรมการในการสอบและร่วมประเมินผล
ผู้เรียนมีความพร้อมในการสอบปลายภาคและสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

#โครงการcan #ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย #สยามวิชชาลัย #นนทบุรี #เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ #เด็กพิเศษ