เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย มอบหมายให้อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการการศึกษาเพื่อความเสมอภาค หัวข้อ “ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ” เพื่อสื่อสารงานวิจัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ สื่อมวลชน ประชาสังคม และประชาชนอันเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบาย และสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร