วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย นำโดย นางสาวจิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนฯ และคณะกรรมการ 5 ท่าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสถานศึกษาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

ทางศูนย์การเรียนฯ ในฐานะผู้จัดการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่สละเวลามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำกำกับติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย