เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย มอบหมายให้อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่หล่อเลี้ยงพลังใจเป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูลต่อการเติบโต ณ ห้องสัมมนาบรรเจิด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์