🔵สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

✨️ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online ในหัวข้อ
“ดูแลตนเองให้ SMARTด้วยวิถีแพทย์แผนไทย”

โดยวิทยากรอาจารย์แพทย์แผนไทย
พท. หฤทัย เตชะวชิรกุล

✨️ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00น. ช่องทาง Zoom

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

✨️ผู้ที่ผ่านการอบรม รับเกียรติบัตร online
ลงทะเบียนสมัครอบรมได้ทาง

https://forms.gle/QFJLzvmfhPMwNFc47