สยามวิชชาลัย-sv-icon1

เกี่ยวกับเรา

About Us

ความเป็นมาศูนย์การเรียน

ศูนย์การเรียนของเรา ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสมาคมด้านการศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

และเครือข่ายศูนย์การเรียนที่เห็นถึงความสำคัญของ การให้การศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และยั่งยืน เพื่อการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ และเชื่อมั่นว่าทุกคนนั้นมีศักยภาพในการเรียนรู้ การศึกษาจึงไม่มีขอบเขตและข้อจำกัด เพราะการศึกษาเรียนรู้ นั้นเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย
ได้รับอนุญาติ จากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานนทบุรี
โดยกระทรวงศึกษาธิการ

จัดตั้งศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยเมื่อ ปี พ.ศ. 2565

วิสัยทัศน์

  • ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ควบคู่กับเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการศึกษาทางไกล

" ภูมิปัญญา

สร้างสรรค์

พัฒนาชีวิต "

พันธกิจ (Mission)

  • จัดการศึกษาสำหรับผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา / ผู้ซึ่งไม่สามารถเรียนในระบบปกติ
  • พัฒนาผู้เรียนให้การเรียนรู้แบบชี้นำตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถแก้ปัญหาในชีวิต และดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้
  • นำเทคโนโลยี ระบบ LMS มาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน จัดการศึกษาทางไกล ให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น

เพราะการศึกษาคือสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ทุกคนควรได้รับ และมีสิทธิ์เลือกได้