เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย นางสาวภัสจณา งามทิพากร กรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความร่วมมือของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว