วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ “Lifelong Learning Society in Thailand : Scenario & How to Live in” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ โรงแรมอัศวิน แกรนต์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร