เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5) ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ในการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี