สยามวิชชาลัย-sv-icon1

หลักสูตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

  • ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยใช้แผนการเรียน สังคม-ภูมิปัญญาอาชีพ สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการเน้นการเรียนให้กว้าง เพิ่มโอกาสในการเห็นมากขึ้น เรียนรู้ได้มากขึ้น เร่งค้นหาศักยภาพ และเตรียมสู่อนาคตอาชีพที่ผู้เรียนสนใจ โดยปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง เน้นความยืดหยุ่น ผู้เรียนมีเวลาค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

แผนการเรียนที่เปิดกว้าง รองรับอาชีพที่หลากหลาย ยืดหยุ่นต่อการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ประกอบด้วย 3 แผนการเรียนด้วยกัน
  • แผนการเรียน สังคม-ภูมิปัญญาอาชีพ
  • แผนการเรียน วิทย์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • แผนการเรียน วิทย์-คณิต

Growth Mindset

กรอบความคิดแบบเติบโต

ทำให้สยามวิชชาลัย

เชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน

หลักสูตรสยามวิชชาลัย