สยามวิชชาลัย-sv-icon1

ความเป็นมา สมาคมฯ

ความเป็นมาสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

CW & LLL

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Creative Wisdom and Lifelong learning Assciation

ความเป็นมา

สมาคมฯของเรา ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสมาคมด้านการศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยที่เห็นถึงความสำคัญของ การให้การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และยั่งยืน เพื่อการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกเพศ ทุกวัย เอื้อให้เขาเหล่านั้นเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต