ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน

20 มกราคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน

กิจกรรมการอบรม Online ในหัวข้อ “เสียงดนตรี & คลื่นเสียง เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกสมาธิ”

14 มกราคม 2566 การอบรม Online ในหัวข้อ “เสียงดนตรี & คลื่นเสียง เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกสมาธิ”

การประชุมหารือการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบศูนย์การเรียน

การประชุม “หารือการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบศูนย์การเรียน”