ประชุมเชิงปฏิบัติการ NESDS Social Forum 2024 “Joy of Learning

อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ NESDS Social Forum 2024 “Joy of Learning เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน วัยเรียน ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหา มุมมอง ข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขและแรงจูงใจในการเรียนรู้(Joy of Learning) จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการสำหรับผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เรียนเสริมวิชาการ – วิทย์ เรื่อง กลไกลการนำสารออกจากเซลล์ – อ.ปอ และเรียนเสริมวิชาการ คณิต เรื่อง เอกนาม – อ.ข้าว

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการสำหรับผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เรียนเสริมWork Skill เรื่องค้นหาตัวตน..รู้จักตัวเองผ่านลายนิ้วมือ – ครูตู่ และครูปิ๊บ เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom

กิจกรรม “เข้าเรียนไม่ได้ ให้โรงเรียนไปหา” การเดินทางครั้งแรกของ Mobile School การศึกษายืดหยุ่น ตอบโจทย์ชีวิต

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย จัดกิจกรรมบูธศูนย์การเรียนฯ และเข้าร่วมกิจกรรม “เข้าเรียนไม่ได้ ให้โรงเรียนไปหา” รับฟังเสวนา และร่วมแลกเปลี่ยนตั้งคำถาม จากหลากหลายคนที่มาร่วมริเริ่มเคลื่อนรถโรงเรียนคันนี้ออกไป

ร่วมหารือการยกระดับการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ “เครือข่ายศูนย์การเรียน” พร้อมทั้งร่วมหารือเรื่อง “แนวทางจัดการการศึกษาศูนย์การเรียน” ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา

กิจกรรม “เข้าใจตนเอง และเข้าใจความถนัดของตนเองผ่านลายนิ้วมือ” ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

อ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย นางสาวณัฐชาไชยศรี นายธีรเดช ศุภธีรสุพงศ์ และนางสาวเทียมเดือน ชาญสุวรรณ เข้าจัดกิจกรรม ในหัวข้อ “เข้าใจตนเอง และเข้าใจความถนัดของตนเองผ่านลายนิ้วมือ” ในสถานพินิจ คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการสำหรับผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย พบครูที่ปรึกษา รายงานความคืบหน้าแบบฝึก – อ.อ๋อม เรียนเสริมวิชาการ English เรื่อง Relative Clauses – ครูก้อย และเรียนเสริมวิชาการ สังคม เรื่อง ศาสนาเปรียบเทียบ

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการสำหรับผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย พบครูที่ปรึกษา Consult Project รายงานความคืบหน้า Project – อ.อ๋อม และเรียนเสริมLife&Future Skill App for Creative หัวข้อ สร้าง E-BOOK ได้ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม CANVA – ครูโฮป

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับครูการศึกษานอกระบบ

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับครูการศึกษานอกระบบ จัดโดย สำนักกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ สสส.

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการสำหรับผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เรียนเสริมWork Skill เรื่องความยั่งยืน – เรียนเสริมบูรณาการวิชาการ เรื่อง idea ที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืน – อ.จิลล์ เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom