อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

อ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย อ.หม่ำ อัมพวรรณ ศิริรักษ์ อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี และศูนย์การเรียนในเครือข่าย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียน ในโอกาสสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียน นายฉันทพัฒน์ พูลอ่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผ่านรอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

ภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน เข้าพบ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

อ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน เข้าพบ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมเสวนาในหัวข้อศูนย์การเรียนสถานศึกษาทางเลือก ทางรอด นวัตกรรมการศึกษาไทย

กิจกรรมเสวนาในหัวข้อศูนย์การเรียนสถานศึกษาทางเลือก ทางรอด นวัตกรรมการศึกษาไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และ โรงเรียนบี เวล แคร์ การบริบาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และ โรงเรียนบี เวล แคร์ การบริบาล

บรรยากาศกิจกรรมการสอบปลายภาคสำหรับผู้เรียนโครงการ CAN ปีการศึกษา 2566

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดสอบนำเสนอโครงงานผู้เรียนโครงการCAN สอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566