สร้างชิ้นงานนำเสนอ แบบง่าย ใครๆ ก็ทำได้ด้วย Canva

สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online ในหัวข้อ”สร้างชิ้นงานนำเสนอ แบบง่าย ใครๆ ก็ทำได้ด้วย Canva

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และ สมาคมโรงเรียนบริบาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และ สมาคมโรงเรียนบริบาล

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการสำหรับผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชาภาษาไทย อ.ปุณ และ วิชาสังคมศึกษา อ.โหน่ง

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ของศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ศูนย์การเรียนมารีอา และศูนย์การเรียนเดวิดซ์ คอลลินส์ คริสเตน

กิจกรรมปฐมนิเทศ และการเรียนการสอนของผู้เรียนในสถานพินิจ

กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2566 และการเรียนการสอนของผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมเสวนา พื้นที่เรียนรู้พิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย โครงการCAN จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ”พื้นที่เรียนรู้พิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”