เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ART FOR ALL : ART & NATURE CAMP” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ART FOR ALL : ART & NATURE CAMP” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่” ขับเคลื่อนงานสุขภาพของเยาวชนการศึกษานอกระบบ และพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือพัฒนาความรู้รอบด้านสุขภาพสำหรับเยาวชนการศึกษานอกระบบ

นางสาวจิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่” ขับเคลื่อนงานสุขภาพของเยาวชนการศึกษานอกระบบ และพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือพัฒนาความรู้รอบด้านสุขภาพสำหรับเยาวชนการศึกษานอกระบบ

บรรยากาศกิจกรรมการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดการสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ผู้เรียนมีความพร้อมในการสอบปลายภาคและสำเร็จผ่านลุล่วงเป็นอย่างดี

พิธีเปิดโครงการกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพ (DJOP MINI OPEN HOUSE) “เครือข่าย เติมฝัน สร้างสรรค์ เยาวชน” ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชน เขต 6

ผอ.จิลล์ พรมดี ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนเปิดพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพ (DJOP MINI OPEN HOUSE) “เครือข่าย เติมฝัน สร้างสรรค์ เยาวชน” ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชน เขต 6