อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

อ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย อ.หม่ำ อัมพวรรณ ศิริรักษ์ อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี และศูนย์การเรียนในเครือข่าย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา

ภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน เข้าพบ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

อ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน เข้าพบ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมเสวนาในหัวข้อศูนย์การเรียนสถานศึกษาทางเลือก ทางรอด นวัตกรรมการศึกษาไทย

กิจกรรมเสวนาในหัวข้อศูนย์การเรียนสถานศึกษาทางเลือก ทางรอด นวัตกรรมการศึกษาไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และ โรงเรียนบี เวล แคร์ การบริบาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และ โรงเรียนบี เวล แคร์ การบริบาล

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ART FOR ALL : ART & NATURE CAMP” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ART FOR ALL : ART & NATURE CAMP” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่” ขับเคลื่อนงานสุขภาพของเยาวชนการศึกษานอกระบบ และพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือพัฒนาความรู้รอบด้านสุขภาพสำหรับเยาวชนการศึกษานอกระบบ

นางสาวจิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่” ขับเคลื่อนงานสุขภาพของเยาวชนการศึกษานอกระบบ และพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือพัฒนาความรู้รอบด้านสุขภาพสำหรับเยาวชนการศึกษานอกระบบ

บรรยากาศกิจกรรมการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดการสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ผู้เรียนมีความพร้อมในการสอบปลายภาคและสำเร็จผ่านลุล่วงเป็นอย่างดี