สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

เข้าพบรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

การอบรม Online ในหัวข้อ ” Active learning city “

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมฯ ได้จัดการอบรม Online ในหัวข้อ ” Active learning city / เมืองแห่งการปฎิบัติการเรียนรู้ ”

ประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกและสร้างความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข

ประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกและสร้างความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กที่ตกหล่น

หัวข้อ “ การเสริมสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น “

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565”

นางสาวจิลล์ พรมดี และ นางสาวภัสจณา งามทิพากร เป็นตัวแทนสมาคมฯ และผู้จัดการศึกษาในศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย