กิจกรรมของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022

พบกับกิจกรรมของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022

การพูดคุยหัวข้อ “ทักษะ โอกาส และอนาคตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”

24 พฤศจิกายน 2565 17.05-18.00น.
การพูดคุยหัวข้อ “ทักษะ โอกาส และอนาคตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ในงาน Thailand life long learning thailand expo 2022

การอบรม Online ในหัวข้อ ” เตรียมตัวสมัครงาน…ยังไงให้ไม่พลาด / Ways to Success a Job Interview “

วันที่ 3 กันยายน 2565 10.00-12.00 น. สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมฯ ได้จัดการอบรม Online ในหัวข้อ “เตรียมตัวสมัครงาน…ยังไงให้ไม่พลาด / Ways to Success a Job Interview”

ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม

ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 นครสวรรค์

ประชุมความคืบหน้าการเริ่มจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนให้แก่ผู้เรียนสถานพินิจ

ประชุมคืบหน้าการเริ่มจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนให้แก่ผู้เรียนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี