ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียน ในโอกาสสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียน นายฉันทพัฒน์ พูลอ่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผ่านรอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการสำหรับผู้เรียน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชา Life&Work Skill – my mapping / Connecting อ.จิลล์ และ วิชาApp for Creative อ.โ เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom