สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ากำกับติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย นำโดย นางสาวจิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนฯ และคณะกรรมการ 5 ท่าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสถานศึกษาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

ทางศูนย์การเรียนฯ ในฐานะผู้จัดการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่สละเวลามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำกำกับติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566 อ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โครงการการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมประชุมเชิงวิชาการ ณ ประเทศฮ่องกง

นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมประชุมเชิงวิชาการ 30th EAFAE general assembly (EAFAE GA) & 2023 International conference on Adult Education & Lifelong learning (AdELL 2023) ณ ประเทศฮ่องกง

ประชุมสร้างความเข้าใจในการร่วมมือทางการศึกษากับผู้บริหารบริษัท AMB จำกัด ตัวแทน amb iEco​ pop​ career​

14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น.
ประชุมสร้างความเข้าใจในการร่วมมือทางการศึกษา วิธีการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยภายใต้การบริหารการศึกษาของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดดชีวิต กับผู้บริหารบริษัท AMB จำกัด ตัวแทน amb iEco​ pop​ career​

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการสำหรับผู้เรียน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชา Life&Work Skill – my mapping / Connecting อ.จิลล์ และ วิชาApp for Creative อ.โ เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom

นายกสมาคมฯ และกรรมการผู้จัดการบริษัท AMB ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU

1 กุมภาพันธ์ 2566
นายกสมาคมฯ และกรรมการผู้จัดการบริษัท AMB ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU ระหว่างบริษัท AMB กับสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565”

นางสาวจิลล์ พรมดี และ นางสาวภัสจณา งามทิพากร เป็นตัวแทนสมาคมฯ และผู้จัดการศึกษาในศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย