เครือข่ายสมาคม

สมาคมการศึกษาตลอดชีวิต
สมาคมการศึกษาตลอดชีวิต

เครือข่ายสถานศึกษา

เซนต์ยอห์น บอสโก
เซนต์เทราซา
ภัทรเวชสยาม

เครือข่ายสถานประกอบการ แหล่งฝึกปฏิบัติ

เครือข่ายองค์กรด้านการศึกษาและการเรียนรู้

เมืองทองธานี