วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมฯ ได้จัดการอบรม Online ในหัวข้อ ” Active learning city / เมืองแห่งการปฎิบัติการเรียนรู้ ”
เรียนรู้เรื่อง

  • Active learning city คืออะไร
  • บทบาทของเมือง/ชุมชน ต่อการเรียนรู้
  • Case Study ประสบการณ์การปรับเมืองให้เป็น Active learning city
  • วิทยากร รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและวิจัยเมือง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผ่านช่องทาง Zoom

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณ อ.พนิต เป็นอย่างสูงให้เกียรติมาแชร์ความรู้เรื่อง Active Learning City ในสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันนี้มีความหลากหลายของกลุ่มผู้ฟังเป็นอย่างมาก หวังว่าจะสมาคมฯ จะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการสะท้อนให้เห็นไอเดียในหลากหลายมิติมากขึ้น ยิ่งเห็นมาก ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่จะเลือกออกแบบชีวิตตนเองให้มีความสุข และมีโอกาสถ่ายทอดส่งต่อความรู้ให้คนรอบตัวได้ส่วนนึงของการบรรยายที่เป็นประโยชน์มากคือการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลต่อความรู้ชุดเดิมที่เรามีอยู่ ที่หมดอายุทุกๆ 3 ปี และย้อนกลับมาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตจาก work –> work from home –> work from anywhere

ต่อไปนี้เมืองจะมีบทบาทมากที่สุด ที่จะทำให้คนสามารถ work from anywhere ได้อย่างมีคุณภาพกลับมามองเมืองและสังคมรอบตัวกันมากขึ้น 🙂