สยามวิชชาลัย-sv-icon1

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ม.4-ม.6)

การศึกษาระดับม.ปลาย ของศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

มีให้เลือกทั้งหมด 3 แผนการเรียนด้วยกัน

แผนการเรียน
สังคม-ภูมิปัญญาอาชีพ
ระดับม.ปลาย

  • ผลักดัน ให้เกิดการค้นหาตนเองในสาขาวิชาชีพที่สนใจ ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ทำงานจริง
 
  • บูรณาการร่วมกับความรู้จากบทเรียน และความถนัด เพื่อเสริมทักษะการจัดการ การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์
 
  • นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ-กิจการ ให้พึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือครอบครัว พัฒนาสังคมหรือชุมชนของตนเองต่อไป

แผนการเรียน
วิทย์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับม.ปลาย

  • เปิดมุมมองใหม่ให้เห็นความหลากหลาย และความเป็นไปได้บนเส้นทางอาชีพในสายวิทยาศาสตร์และสุขภาพ สร้างทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องใกล้ตัว น่าค้นหา และเข้าถึงได้ 
 
  • หลักสูตรปรับให้สอดคล้องกับกลุ่มแนวทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้เรียนมีตัวเลือกวิชาเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่เฉพาะทางมากขึ้น
 
  • ได้ค้นหาศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ในการเป็นผู้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสุข ภาคภูมิใจ เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และสังคม

แผนการเรียน
วิทย์-คณิต
ระดับม.ปลาย

  • สร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคิดวิเคราะห์
 
  • เวลาเรียนที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้เรียนจัดสรรทั้งเวลาเรียน ทบทวน และศึกษาเพิ่มเติมได้เหมาะสมกับบริบท และจุดมุ่งหมายของผู้เรียน
 
  • เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ระดับอุดมศึกษาในสาขาที่ต้องการอย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดค้น ออกแบบ ทดลอง และนำเสนอในรูปแบบโครงงาน
ภัสจณา

" ภูมิปัญญา

สร้างสรรค์

พัฒนาชีวิต "