สยามวิชชาลัย-sv-icon1

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(ม.1 - ม.3)

ม.ต้น

แผนการเรียน
สังคม - ภูมิปัญญาอาชีพ

  • เริ่มต้นส่งเสริม ให้ความรู้ทักษะพื้นฐานต่างๆ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสำรวจความสนใจในทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และปลูกฝังให้เห็นคุณค่าซึ่งภูมิปัญญาในพื้นที่ชุมชนของตนเอง
  • ค้นหาศักยภาพของตัวผู้เรียนผ่านสิ่งรอบตัว

" ภูมิปัญญา

สร้างสรรค์

พัฒนาชีวิต "

มัธยมต้น