แฟ้มสะสมการบ้าน

ส่งการบ้านโดยการแนบไฟล์ Microsoft Word, Power Point หรือ PDF เท่านั้น **ให้ใช้ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ**

แฟ้มสะสมการบ้าน

ส่งการบ้านโดยการแนบไฟล์ Microsoft Word, Power Point หรือ PDF เท่านั้น **ให้ใช้ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ**

แฟ้มสะสมการบ้าน

ส่งการบ้านโดยการแนบไฟล์ Microsoft Word, Power Point หรือ PDF เท่านั้น **ให้ใช้ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ**