วันที่ 11 มิถุนายน 2565 สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมฯ และนางสาวภัสจณา งามทิพากร กรรมการสมาคมฯ ได้จัดการอบรม Online ในหัวข้อ “Marketing Plan/การวางแผนการตลาด” เรียนรู้เรื่องการวางแผนการตลาดขั้นพื้นฐานถึงการปฏิบัติขั้นต้น และการปรับใช้การวางแผนการตลาดในแต่ละธุรกิจ วิทยากร อ.ปุณ สิริมาส ขนาบศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการตลาด ผ่านช่องทาง Zoom


บันทึกการอบรม สามารถติดตามได้ทาง Youtube สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต