สยามวิชชาลัย-sv-icon1

ประชาสัมพันธ์

รวมข่าวสารประชาสัมพันธ์

การวางแผนการตลาด

อบรม online ในหัวข้อ “Marketing Plan”

วข้อ”Marketing Plan” /การวางแผนการตลาด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการตลาดอ.ปุณ สิริมาส ขนาบศักดิ์. 11 มิถุนายน 2565

Read More »
สถานพินิจนนท์

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

เข้าพบรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

Read More »
ปฐมนิเทศสยามวิชชาลัย

ปฐมนิเทศผู้เรียน รุ่น5/65

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา พฤษภาคม 2565 โดยมี อ.จิลล์ (ผอ.จิลล์ พรมดี) และ อ.ชี่ (อ.ภัสจณา งามทิพากร)

Read More »
Active learning city

การอบรม Online ในหัวข้อ ” Active learning city “

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมฯ ได้จัดการอบรม Online ในหัวข้อ ” Active learning city / เมืองแห่งการปฎิบัติการเรียนรู้ ”

Read More »
สักคิ้ว

สยามวิชชาลัย ร่วมมือทางวิชาการ Browart Studio (สักคิ้ว)

อ.จิลล์ พรมดี และ อ.ภัสจณา งามทิพากร ดำเนินการเข้าพบหารือกับ คุณอัญชลี ธีระธนานนท์ เจ้าของสถานประกอบการ บราวอาร์ต สตูดิโอ (Browart Studio)

Read More »
สยามวิชชาลัย

ประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกและสร้างความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข

ประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกและสร้างความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข

Read More »
สยามวิชชาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กที่ตกหล่น

หัวข้อ “ การเสริมสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น “

Read More »
สยามวิชชาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565”

นางสาวจิลล์ พรมดี และ นางสาวภัสจณา งามทิพากร เป็นตัวแทนสมาคมฯ และผู้จัดการศึกษาในศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

Read More »
สยามวิชชาลัย

ประกาศศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

ประกาศศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

Read More »