ยินดีต้อนรับผู้เรียนใหม่ทุกคน 🙂

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 – ม.3) และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยมี อ.จิลล์ (ผอ.จิลล์ พรมดี) และ อ.ชี่ (อ.ภัสจณา งามทิพากร) เป็นผู้ปฐมนิเทศ แนะนำการเรียนการสอน และวิธีการเรียนใน ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

Facebook ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย