สยามวิชชาลัย-sv-icon1

บุคลากร

aj' Jill

จิลล์ พรมดี

นายกสมาคมฯ / ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย / อาจารย์ผู้ดูแลแผนการเรียนสังคม-ภูมิปัญญาอาชีพ

aj' Chy

ภัสจณา งามทิพากร

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ผู้ดูแลแผนการเรียนวิทย์-วิทยศาสตร์สุขภาพ

Dr. June

ดร.วรรณิสา พรมดี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน / อาจารย์ผู้ดูแลแผนการเรียนวิทย์-คณิต

aj' Town

สาระวารี ดำรงเกียรติ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคล

aj' Golf

อภิชญา วัชรปรีชา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Kru Mum

อัมพวรรณ สิริรักษ์

หัวหน้าโครงการ CAN / ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

aj' Aey

ศุภารดา ชัยวรวัช

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย / ที่ปรึกษาทักษะการงานอาชีพ

aj' Ice

ชวดล ชัยวรวัช

ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย / ที่ปรึกษาทักษะขับร้อง

aj' Tako

อนรรฒอร บุรมัทธนานนท์

ที่ปรีกษาทักษะนิเทศน์ศาสตร์และการแสดง

aj' Pow

นิธิ ปลูกวงษ์พาณิช

ที่ปรึกษาทักษะการออกแบบการงานอาชีพ

aj' Dol

ดลรวี ศรีสหนาวิน

ที่ปรึกษาทักษะด้านกระบวนการสิ่งแวดล้อม

aj' Gift

พิมพ์ณดา แต้ประจิตร

ที่ปรึกษาทักษะการจัดการการบิน

aj' Pawe

พันธุมาศ เทียนทอง

ที่ปรึกษาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

aj' Aon

พชรอร บุญมี

ที่ปรึกษาทักษะการพัฒนาเมืองและการพัฒนาธุรกิจห้าง

aj' Poon

สิริมาส ขนาบศักดิ์

ที่ปรึกษาทักษะการจัดการการตลาด

aj' Zeam

ดลภาพย์ สุขุมปัญญารักษ์

ที่ปรึกษาทักษะฟิสิกส์และวิศวกรรม

aj' Plai

ปัณณวัชร์ ทวีภิรมย์โภคิน

ที่ปรึกษาทักษะ Fashion และ Make up

Dr. Nok

ภญ.ดร.จิรพันธ์ ม่วงเจริญ

ที่ปรึกษาทักษะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เครื่องสำอาง และ สมุนไพร

aj' Hon

ภวิกาวรินท์ เงยไพบูลย์

ที่ปรึกษาทักษะศิลปะ ทัศนศิลป์ จิตรกรรม

aj' Aom

ณัฐชา ไชยศรี

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และ อาจารย์ประจำวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

P' Donut

ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน

P' Nam

ผู้ประสานงานและธุรการ