ตัวแทนศูนย์การเรียน สยามวิชชาลัย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวภัสจณา งามทิพากร เป็นตัวแทนสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตัวแทน ศูนย์การเรียน สยามวิชชาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565” โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom

เป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมฯ และศูนย์การเรียน ต้องการจัดการศึกษา ให้ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา

ขอขอบคุณ กสศ
ที่ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และภาคประชาสังคม ที่สนใจหรือมีแนวคิดมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างความรู้ และแนวคิดทางปัญญาของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งทักษะอาชีพและทักษะชีวิต เพื่อการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
การประชุมอื่นของ กสศ