การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 ธ.ค. 65

เด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.1-ม.3

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 ธ.ค. 65

นางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 ธ.ค. 65

เด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3