ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ากำกับติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย นำโดย นางสาวจิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนฯ และคณะกรรมการ 5 ท่าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสถานศึกษาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

ทางศูนย์การเรียนฯ ในฐานะผู้จัดการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่สละเวลามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำกำกับติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน

20 มกราคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน

กิจกรรมการอบรม Online ในหัวข้อ “เสียงดนตรี & คลื่นเสียง เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกสมาธิ”

14 มกราคม 2566 การอบรม Online ในหัวข้อ “เสียงดนตรี & คลื่นเสียง เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกสมาธิ”

การประชุมหารือการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบศูนย์การเรียน

การประชุม “หารือการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบศูนย์การเรียน”

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 ธ.ค. 65

นางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 ธ.ค. 65

เด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3