ประชุมความคืบหน้าการเริ่มจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนให้แก่ผู้เรียนสถานพินิจ

ประชุมคืบหน้าการเริ่มจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนให้แก่ผู้เรียนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี