สยามวิชชาลัย ร่วมมือทางวิชาการ Browart Studio (สักคิ้ว)

อ.จิลล์ พรมดี และ อ.ภัสจณา งามทิพากร ดำเนินการเข้าพบหารือกับ คุณอัญชลี ธีระธนานนท์ เจ้าของสถานประกอบการ บราวอาร์ต สตูดิโอ (Browart Studio)